April 2018

Review Article 
The role of inflammatory factors in skeletal muscle injury
Wenjing Ma, Tongtong Xu, Ye Wang, Changyue Wu, Lingbin Wang, Xiaoming Yang, Hualin Sun
Biotarget  
2018,  
2:
7